TR EN

Dil Seçin

Ara

Rakamların Diliyle

Endülüslü âlim Abdül Melik İbn-i Habib kaç eser kaleme almıştı: 1000

•••

X. yy.da yaşamış olan hadis âlimi İbn-i Şahin kaç eser yazmıştı: 330

•••

XI. yy. da yaşamış olan Ebul Vefa İbn-i Akilin yazdığı eserler kaç cilt tutuyordu: 800

•••

XIII. yy. da yaşamış olan tıp ilmi uzmanı Ebi Hazm El-Karşinin tıpla ilgili Şamil ismindeki eseri kaç fasikülden oluşuyordu: 300

•••

XII. yy.’ın büyük âlimi Şeyhülislam İbn-i Teymiyenin kaleme aldığı eser sayısı kaçtı: 500

•••

Hindistan’ın meşhur İslâm âlimi Mevlânâ Eşref Ali Tantavinin eserlerinin sayısı kaçtı: 1000

•••

Kadı Ebu Bekr İbn-ul Arabinin Envar’ül Fecr isimli tefsir kitabı kaç sayfa tutuyordu: 160.000

•••

İmam Ebu-l Hasan El Eşarinin, Muhtezen isimli tefsiri kaç ciltti: 70

•••

Kutbiddin Şirazinin Fethül Mennan isimli tefsiri kaç ciltti: 40

•••

Rahid El Buharinin tefsiri kaç cilt tutuyordu: 100

•••

Ünlü âlim Birunî, arkasında kaç cilt eser bırakmıştır: 120

•••

XII. yy’ın büyük âlimi Fahrettin Razi, kaç eser bırakmıştır: 200

•••

El Kindinin matematik, felsefe, tıp ilimleriyle ilgili kaç eseri vardır: 231

•••

İbn-i Asakir XII. yyda ilim tahsil etmek için kaç hocadan ders almıştır : 1300

İbn-i Asakir, eserlerini yazdırmak için kaç ilmî oturum tertip etmiştir: 480

•••

Müfessir Alüsi bir günde talebelerine kaç ders okuturmuş: 24

•••

Kadı Abdulcabbar el-Hemezaninin el-Muhitisimli tefsiri kaç fasikülden oluşur: 100

•••

XVII. yyda Yemenin Sana şehrinde kadılık yapan Şevkânî’nin eserlerinin sayısı: 114