TR EN

Dil Seçin

Ara

ŞEYH SA­DÎ’DEN GÜ­ZEL SÖZ­LER

“Ha­ki­ka­ten bed­baht kim­dir?” di­ye so­ra­cak olur­san, de­rim ki,

ra­ha­tı­nı baş­ka­sı­nın zah­me­tin­de, me­şak­ka­tin­de ara­yan kim­se­dir.

Çık­rık çe­vi­ren an­ne­ler, ni­ne­ler bir pa­di­şa­ha lâ­net okur­ken,

resmî mec­lis­te­ki­le­rin pa­di­şa­hı öv­me­le­ri­nin fay­da­sı yok­tur.

İyi olan kim­se doğ­ru­la­rın izin­den gi­der.

Sa­kın ayıp ara­yan ca­hi­lin ar­ka­sın­dan gitme.

Akıl­lı in­san­lar­dan gü­zel ah­lâk öğ­ren.

Gön­lü­nün dert­li ol­ma­sı­nı is­te­mez­sen,

dert­li gö­nül­le­ri dert­le­rin­den kur­tar.

Her­kes yü­kü ken­di gü­cü­ne, kuv­ve­ti­ne gö­re götü­rür.

Çe­kir­ge aya­ğı ka­rın­ca­ya ağır yük­tür.

 

•••

 

“Ça­kıl taş­la­rı­nı

ke­ma­le er­di­ren şey,

çe­kiç dar­be­le­ri de­ğil,

su­yun rak­sı­dır.”

— Ta­go­re

 

•••

 

ÜSTÜN AHLÂK

Sahabi Hz. Talha'nın hanımı anlatıyor:

“Talha evine girince yüzü gülerek girer.

Evinden çıkarken tebessüm ederek çıkar.

Kendisinden bir şey istenilince verir,

kendisine bir şey yapılınca teşekkür eder ve

bir kusur görünce onu örtmeye çalışır.

Evet, evet Talha üstün bir ahlâka sahiptir.”

 

•••

 

BİR DUA

Bizi, öncelikle okuma özürlü yöneticiler ve

sığ yazarlardan koru yâ Rabbi!..

— Selçuk Atlan

 

•••

 

“Göl­de ya­şa­yan bir kur­ba­ğa­ya,

ok­ya­nu­su an­lat­ma­nız im­kân­sız­dır.

Bir yaz bö­ce­ği­ne de bu­zu...

— Chu­ang Tzu

 

•••

 

Ra­gıp Pa­şa’dan

“Ra­gıp mü­dâ­hâ­ney­le ri­ya­dır za­ma­ne­de

Dün­ya­yı san­ma cevr ü si­tem­dir harap eden”

 

An­la­mı: “Ey Ra­gıp! San­ma ki dün­ya­yı ha­rap eden; (ki­şi­le­re ya­pı­lan) ezi­yet ve sitem­ler­dir. Dün­ya­yı ha­rap eden (asıl uy­gu­la­ma), za­ma­ne in­san­la­rın­da­ki yal­tak­çı­lık ve gös­te­riş me­ra­kı­dır.”

 

•••

 

GIY­BE­TİN KÖ­TÜ­LÜ­ĞÜ

Pey­gam­ber Efen­di­miz gıy­bet­çi­nin kö­tü akı­be­ti hak­kın­da şöy­le bu­yur­muş­lar­dır:

“Mi­râ­ca çık­tı­ğım ge­ce, tır­nak­la­rı ile yüz­le­ri­ni tır­ma­la­yan bir ta­kım kim­se­ler gördüm.

Ceb­ra­il’e:

“Bun­lar kim­dir?” di­ye sor­dum.

Ceb­ra­il de:

“Bun­lar in­san­la­rı gıy­bet edip çe­kiş­ti­ren­ler, giz­li hal­le­ri­ni araş­tı­ran­lar­dır,” de­di.

Sü­ley­man bin Câ­bir an­lat­mak­ta­dır:

Re­sûl-i Ek­rem’e git­tim ve:

“Ba­na fay­da­la­na­ca­ğım bir hay­rı an­lat,” de­dim.

Re­sûl-i Ek­rem:

“Kar­de­şi­ni gü­ler yüz­le kar­şı­la ve ay­rıl­dı­ğı za­man gıy­be­ti­ni yap­ma,” bu­yur­du.

 

•••

 

Tan­bu­ra­cı Os­man Peh­li­van’ın, bir gün Ham­dul­lah Sup­hi’ye söy­le­di­ği sö­zü ne kadar be­ğe­ni­rim. O; “Ne ha­ber?” di­ye so­run­ca, “Ak­şam olu­yor...” de­miş.

— Ab­dül­hak Şi­na­si Hi­sar

 

•••

 

SABRIN KAZANDIRDIKLARI

Âlimin birinin hanımının çenesi çok kuvvetli, bilgi ve becerikliliği ise çok zayıftı. Ona:

“Ne tutuyorsun bunu, bırak gitsin. Sen âlim bir kişisin, hemen evlenirsin,” dediler.

Şöyle cevap verdi:

“Bırakırsam ikimiz de kaybederiz. O kaybeder. Çünkü benim gibi sabırlısını bulamaz!.. Ben kaybederim. Çünkü sabrım sebebiyle kazandığım bu sevabı bulamam!..”

Şunu da ilave eder âlim sözlerine:

“Siz aile içinde hanımla bey arasındaki sabrın, taraflara cennet kazandırdığını bilmiyor musunuz yoksa?”

 

•••

 

“Ba­tan gü­ne­şe ağ­la­ma­yın,

ye­ni­den doğ­du­ğun­da

ne ya­pa­ca­ğı­nı­za ka­rar ve­rin.”

— Dale Car­ne­gie

 

•••

 

“Dünyanın en çok yardıma muhtaç,

en zavallı ve yaralı insanı bile olsan,

gene başkasına yardım etmeye çalış!..

Kurtulmanın tek çaresi budur.

Zira insanın ilk önce kendisinden çıkması lâzımdır.”

— Burhan Toprak, Ballar Balını Buldum

 

•••

 

ALKIŞ KİME?

Asıl alkışlanması gerekenler,

bir yerden bir yere değil;

yanlışlardan doğrulara,

hatalardan fazilete sıçrayabilenlerdir...

Yoksa diğerinde çekirgelerle pireler bile,

insandan daha üstün!

— M. Selâhaddin Şimşek

 

•••

 

BİR NASİHAT

Babam bana şöyle demişti:

“Oğlum, bir adama bir şey verdin; sonra da baktın ki, senin selâmın ona ağır geliyor, o kimseye selâm verme. Çünkü Allah (cc), yapılan iyilikten dolayı bir kimseye eziyet vermeyi haram kılmıştır.”

— Zeyd bin Elsem

 

•••

 

ŞEYTAN

Ey Kardeş!

İnsanı şeytan azdırır dersin.

Ya şeytanı kim azdırdı?

Şeytan durup dururken azmadı.

Şeytanı azdıran nefis,

seni rahat bırakacak mı sanıyorsun!?..

— Eşrefoğlu Rûmî

 

•••

 

ARANAN KİŞİ

Evlilikte başarı,

yalnız ‘aranan kişiyi bulmak’ta değil,

aynı zamanda ‘aranan kişi olmak’tır.

— Foster Wood

 

•••

 

“Biz insanız.

Bize insanlığın

acılarına gülmek

yakışmaz.

İnsanlığın acılarına

üzülmek yakışır.”

— Demokritos