TR EN

Dil Seçin

Ara

Hz. İsa Niçin Tartışılıyor?

Bazı konular vardır, uzun süre unutulur, âdeta rafa kaldırılırlar. Her nedense birdenbire tekrar gündemin baş köşesine otururlar. Hz. İsanın (as) ahirzamanda yeryüzüne ineceği konusu da bunlardan birisi.

Ben konuya girmeden önce bunun niçin tartışıldığı üzerinde biraz durmak istiyorum. İslâmda farz, vacip, müstehap, mübah” gibi kavramlar yanında bir de malayani” kavramı zikredilir. Malayani, yapılmasında ne kastedildiği bilinmeyen, dünyaya da ahirete de yaramayan, gereksiz, hedefsiz ve faydasız işler” demektir. Bu gibi tartışmaların tek hedefi gazete sütunlarına bir malzeme olması, yahut tv programlarının bir şekilde doldurulması ise yapılan iş “malayani” kapsamına girer. Yok eğer, bunun ötesinde bir art niyet varsa, insanların kafalarının karıştırılması, inançlarının zedelenmesi, yahut tartışmaya katılan kişi veya gruplardan birinin çürütülmesi, gözden düşürülmesi gibi menfi bir gaye gözetilmişse bu iş “malayaniyi” aşar, yıkıcı ve zararlı” sınıfına dahil olur.

Bu açıklamalardan sonra, şimdi asıl konumuza girebiliriz.

Hz. İsanın öldürülmesiyle ilgili olarak Kuran-ı Kerimde şu iki ayet mevcuttur:

Halbuki onu öldürmediler, onu (salbetmediler) asmadılar da. Onlara İsa gibi gösterildi. Aksine, Allah onu kendine yükseltmiştir. (Nisa, 157-158)

Ey İsa!, Seni ancak ben öldüreceğim. (Yani, seni inkârcıların öldürmesinden koruyacağım. Ve seni kendi ecelinle öldüreceğim.) Seni kendime yükselteceğim. İnkârcılardan temiz kılacağım.” (Al-i İmran, 55)

Bu iki ayet üzerinde tefsir âlimlerinin yaptıkları farklı yorumlardan çıkan sonucu aktarmak istiyorum:

Birinci âyette Yahudilerin çarmıha gererek öldürdükleri şahsın Hz. İsa (as) olmadığı, ona benzetilen bir başka kişiyi öldürdükleri açıkça beyan edilmektedir. Tefsir âlimlerinin çoğunluğu, onun öldürülmeyip Allaha yükseltildiğinden” hareket ederek, Hz. İsanın bedeniyle birlikte dördüncü kat semada yaşadığını ifade etmişlerdir.

Bu noktada iki ayrı görüş ortaya konulmuş bulunuyor. Birisi, semaya yükseltilmesini müteakip ölümü tattığı, ikincisi ise kıyamete kadar bu hâl üzere bekleyip kıyamete yakın tekrar yere ineceği ve bu inişten sonra öleceği.

Bu ikinci şıkkı akıllarına sığıştıramayanlar işi münakaşa ortamına çeker, bunun olamayacağını, yıldızlar âleminin çok ötesindeki dördüncü kat semada bir insanın canlı olarak kalamayacağını savunurlar. Bu noktada şunu söylemeden geçemeyeceğim:

Cenab-ı Hak, insan ruhunu yerde iken de semalara yükseldiğinde de atmosfersiz yaşatır; yeme ve içmeye muhtaç olmaksızın hayatını devam ettirir. Ruh için ve melekler için koyduğu bu kanunu, Hz. İsanın semaya ref edilen bedeni için de icra etse buna kim ve hangi mantıkla karşı çıkabilir? Nitekim, tefsirlerde onun bedeninin yeme, içme, şehvet ve sair alâkalardan kurtarılmış olarak meleklerin karargâhı bir makama yükseltildiği” önemle vurgulanır.

İkinci ayette, gelecek zaman kullanılmıştır. Bu ayete göre de onun ölmüş olduğu kesin değildir, ancak kıyametten önce mutlaka ölümü tadacaktır. Bunun ne zaman vuku bulacağı ise âyette açıkça ifade edilmemiştir.

Azınlıkta kalan bazı tefsir âlimleri de Hz. İsanın (as) öldürüldüğünü ve semaya ref edildiğini ifade etmişlerdir. Âyette kesinlik olmadığına göre, bu konuda Kuran’ın birinci tefsiri olan hadislere müracaat edilecektir. Sahih hadislerde Hz. İsanın yeryüzüne döneceği ve Hristiyanlığı hurafelerden temizleyip İslâma tabi kılacağı ifade edilmiştir.

Şu var ki, bu inişin keyfiyeti hakkında da yine iki ayrı görüş ortaya çıkmıştır. Birincisine göre, Hz. İsa (as) bedeniyle beraber dünyaya dönerek görevini yapacak, sonra ruhu kabz edilerek ölümü tadacaktır. İkinci görüşe göre ise, onun ahirzamanda yeryüzüne inmesi, İslâmiyetle amel etmesi ve ümmetini teslis akidesinden kurtarıp tevhide davet etmesi ruhanî bir hadisedir, ruhun bir beden şeklinde temessülüdür ve manevi bir tasarruftur.

Her iki halde de, bu inişi herkes görecek değildir. Kendisi belki de bir din adamı görünümünde Hristiyanlığı hurafelerden temizleyecek, yani İslâm inancıyla buluşturacaktır. Her fani gibi o da sonunda ruhunu Rabbine teslim edecek ve diğer peygamberler gibi o da, yeniden dirilmeyi ve mahşeri bekleyecektir.

Bilindiği gibi Kuran’ın bir kısım âyetleri muhkem, bir kısmı ise müteşabihtir.

Mesela:

O doğurmamış ve doğmamıştır.” (İhlas, 3)

Allah’ın çocuk edinmesi olur şey değildir.” (Meryem, 35)

Hiçbir şey onun misli gibi değildir.” (Şura, 11) gibi ayetler muhkemdir. Yani, kesin hüküm ifade ederler, bunlarda tevilin ve farklı yorumların yeri yoktur.

Meryem oğlu İsa ancak Allah’ın elçisi ve kelimesidir. Onu Meryeme ilka etmiştir ve Ondan bir ruhtur.” (Nisa, 171) ayeti ise müteşabihtir.

Hz. İsanın (as) Allah’ın bir kelimesi olması, babasız bir şekilde doğrudan Kün/Ol” emriyle yaratılmış olduğu şeklinde yorumlanmış ve keza Ondan bir ruh olması” da bir teşrif, yani Allah’ın ruha bir iltifatı olarak kabul edilmiştir. Nitekim, Enbiya suresinde, Ona (Meryeme) ruhumuzdan üflemiş, onu da oğlunu da âlemler için bir mucize kılmıştık.” buyrulur. Âyette geçen ruhumuzdanifadesinde de bir teşrif, bir iltifat söz konusudur. Cenab-ı Hak, size denizimden balıklar, toprağımdan meyveler, güneşimden ziya ihsan ettimbuyursaydı, bu ifadeleri denize, toprağa ve güneşe bir iltifat olarak anlamamız gerekirdi. Ruhumuzdan ifadesi de ruh denilen mahlukumuzdan” şeklinde anlaşılacaktır.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Muhakemat adlı eserinde Müteşabih hadislerden Ben ve kıyamet şu iki parmak gibiyiz.” hadisine yer verir ve şu önemli açıklamayı yapar:

“Şimdi bu Hadis, üç kaziyeyi mutazammındır:

Birincisi: Bu kelam Peygamberin kelamıdır...

İkincisi: Kelamın manayı muradı hak ve sadıktır... (Yani bu hadisle Allah Resulü (asm) ne kastetmişte o mana doğrudur.)

Üçüncü kaziye: Bu kelamda murad budur… (Yani, bu hadiste kastedilen mana budur.)

Bu üçüncü kaziyede ihtilafat feveran ederler. ... (Yani, farklı görüşler bu üçüncü maddede ortaya çıkar.)

Konunun devamında, ilk iki şıkkın kabul edilmesi halinde üçüncü şıkta ortaya çıkan ve bir içtihada dayanan farklı görüşlerin insanı küfre götürmeyeceği ifade edilir. Ve sonunda bu kaziyenin âyetler için de geçerli olduğu vurgulanır.

Bu ölçüye göre, bir kişi, Hz. İsanın göğe yükseltilmesiyle ilgili âyetleri ve Onun tekrar yeryüzüne dönüp tevhit davasına hizmet edeceği yolundaki hadis-i şerifleri kabul etmekle birlikte, bu iki olayın da cismen değil, ruhen olabileceğine inansa, bu kişi âyet ve hadise karşı çıkmakla itham edilemez. Ancak kendisinin yanlış teviller yaptığı söylenebilir.

Bu açıklamalardan sonra konumuzun başına dönelim:

— Tartışmalar Kuran’ın açık bir hükmü üzerinde yapılmış değil.

— Azınlıkta kalsalar da, bu âyetlere farklı mana veren tefsir âlimlerimiz de mevcut.

— Bir kimse bu farklı görüşlerden hangisini kabul etse küfre girmez ve İslâm dairesinden çıkmaz.

Öyleyse biz bu konuyu niçin böyle hararetle tartışıyor, birbirimizi kırıyor, incitiyoruz. Hz. İsa (as), ister cismen insin, ister ruhen temessül etsin, neticede Hristiyanları teslis inancından kurtarıp tevhide davet edecekse buna niçin sevinmeyelim?

Peygamberimiz, son Peygamber olduğuna göre Hz. İsanın yer yüzüne inişi risalet” yani peygamberlik yönüyle değil, velayet” cihetiyle olacaktır. Bilindiği gibi her peygamber, Allah’ın kulu ve elçisidir. Onların kulluk yönleri velayet, hak ve hakikati insanlara tebliğ etme görevleri ise, risalet cihetleridir.

Kaldı ki, bu iniş herkesçe görülüp bilinecek bir olay da değildir. Ancak İslâm’ın tevhit inancını kendilerine tebliğ ettiği belli sayıda kişiler onun Hz. İsa (as) olduğunu bileceklerdir.

Konunun önemli bir yönü de şudur:

Bu asrın yapısı ancak böyle bir gelişe uygundur. Allah, Hakîm’dir. Hikmeti gereğince Hz. İsayı (as) peygamberlerin en mükerremi olan Hz. Muhammede (asm) bu şekilde manen ümmet edecek, İslâmiyete, Onun (asm) maiyetinde hizmet ettirecektir.

Konuyla ilgili olarak az da olsa şahit olduğumuz bir hastalıktan da söz etmek isterim:

Toplumda bazı kişiler kendilerini Hz. İsa (as) sanırlar. Bunlar çok ileri derecede ruh hastasıdırlar. Çünkü onlar kendi babalarını tanımakta ve annelerinin de Meryem olmadığını çok iyi bilmektedirler.

Bazı kişiler de, kendi mürşitlerine böyle bir makam verme yoluna giderler. Bu da bir ahirzaman alametidir. Zira eskiden mürşitler müritlerine makam kazandırırlardı. Şimdi bunun aksine şahit oluyoruz. Bu çok tehlikelidir ve ateşle oynamaktan daha korkunç sonuçlar verir. Zira, peygamber olan zatı tanımamak gibi, peygamber olmayana peygamberlik isnat etmek de, insanın manevi hayatını altüst eder.

Bilindiği gibi, ehl-i sünnet âlimlerinin görüşüne göre, en büyük bir veli, en aşağı derecedeki bir sahabeye yetişemez. Aynı şekilde, en büyük bir sahabe de, peygamberlik makamının çok uzaklarındadır. Peygamberler içerisinde de dört tanesi ulülazm peygamberlerdir, kendilerine kitap indirilmiştir.

Mürşidine Hz. İsa (as) yakıştırması yapan kişi bu tabloyu karşısına koymalı ve ona yine bu tablo içerisinde bir yer aramalıdır. Aksi, büyük bir cehalet, ondan da öte büyük bir cinayet olur.

Hz. İsanın gelip gelmediği, gelmemişse ne zaman geleceği bizim irademiz dışında bir olay olduğuna göre, bunu niçin tartışma konusu yapıyoruz?

Biz kendi irademizle icra edeceğimiz hayırlı işlerimizi artırmaya ve kötülüklerden de sakınmaya bakalım. Elimizden geldiğince de başkalarına bu vadide faydalı olmaya çalışalım. Bunun ötesindeki tartışmalar, konusu ne olursa olsun, malayanidir ve ömür sermayemizi boşuna harcamaktır.

Nefsimiz bizi bu ve benzeri konulara yönlendirdiğinde, ona Peygamber Efendimizin (asm) şu hadis-i şerifini hatırlatalım:

“İki büyük nimet zarara uğratılıyor: Sıhhat ve boş zaman.”

Kaldı ki, bazen zaman sadece boşuna harcanmakla kalmıyor; kişiyi sorumlu da kılabiliyor.

Ömrümüz çok kısa ve kabir ötesinde sonsuz bir âlem bizi bekliyor. O ebedî hayat için ne yapacaksak bu az sermayemizle yapacağız. Geliniz, Allah Resulünün (asm) ikazına kulak verelim ve haramdan kaçındığımız gibi boş işlerden de uzak duralım.

Ve onun şu sözü bizim için bir kontrol ve muhasebe mekanizması olsun:

Kişinin malayaniyi terk etmesi İslâmiyetinin (Müslümanlığının) kemalindendir.”